Language

Personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY

Midnatt värnar om din personliga integritet och vi vill vara öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Nedan följer vår Integritetspolicy som fastställer hur Midnatt AB använder och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Midnatt tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Midnatt. Integritetspolicyn gäller även personuppgifter avseende personer som prenumererar på vårt nyhetsbrev.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Midnatt är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter: Midnatt AB, Chapmansgatan 2, 112 36 Stockholm, customer@midnatthome.com

Midnatt avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR OM DIG?

Midnatt samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Midnatts hemsida, använder dig av Midnatts kundtjänst, besöker Midnatts hemsida eller på annat sätt har kontakt med Midnatt. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Midnatt samlar dessa personuppgifter om dig i egenskap av Kund:
– Namn och vid enstaka tillfällen id-nummer
– Adress
– Telefonnummer
– E-post
– Kundnummer
– IP-adress
– Information om din användning av Midnatts hemsida

Observera att dina betalningsuppgifter samlas in och behandlas av en tredje part, antingen Klarna AB eller Paypal AB. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa deras privacy policies här:
KLARNA
PAYPAL

Midnatt samlar in dessa personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos Midnatt:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-post
– IP-adress
– Information om din användning av Midnatts hemsida
– Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event
– Uppgifter om dina inköp

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR MIDNATTS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden. Genom att besöka eller handla på midnatthome.com, kontakta Midnatt eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev ger du samtycke till villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här. Midnatt har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Personuppgifter för kunder hos Midnatt behandlas huvudsakligen i syfte att:

– Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
– Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
– Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
– Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
– Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
– Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
– Efterleva tillämplig lagstiftning.
– Lämna information och anpassad marknadsföring per e-post avseende Midnatts varor och tjänster.

Midnatt kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

HUR LÄNGE LAGRAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Midnatt lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Midnatts rättsliga intressen. Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

TILLGÅNG TILL LAGRADE PERSONUPPGIFTER

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Midnatt. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig t.ex. speditörer i samband med leverans av varor och betaltjänster vid köp i vår webshop. Midnatt kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Midnatts rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Midnatt kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära:

1. Tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
2. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Midnatt måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
3. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
4. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
5. Neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om Midnatt har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

HUR KAN DU UTÖVA DINA RÄTTIGHETER?

Vill du utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på customer@midnatthome.com. Om du anser att Midnatt behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.